Gmina Jawor informuje, że realizuje projekt
„Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnejPoddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne, nr naboru: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21
Całkowita wartość projektu: 525.531,56 zł, kwota dofinansowania 446.701,82 zł
Ogólne informacje o realizowanym projekcie
„Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor”
Czas trwania projektu od 05.09.2022 r. do 30.06.2023 r.
Uczestnikami projektu będą uczniowie oraz rodzice
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworze
Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaworze
Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze
Głównym celem projektu jest wsparcie 511uczniów jaworskich szkół podstawowych poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wyrównanie deficytów dydaktycznych
i psychologiczno-pedagogicznych będących wynikiem pandemii COVID-19 oraz rozwijanie indywidualnego podejścia
do ucznia, w tym z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/specjalnymi potrzebami rozwojowymi poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w latach 2022-2023
oraz wsparcie psychologiczne dla 22 rodziców..
Celami szczegółowymi projektu są poprawa wyników edukacyjnych na tle wyników osiąganych w województwie;
zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, w tym także z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/specjalnymi potrzebami rozwojowymi; zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wsparcia psychologicznego dla rodziców; wzrost u uczniów kompetencji kluczowych poprzez dostosowanie treści
i metod zajęć rozwijających i wyrównawczych do wymagań dla kompetencji niezbędnych na rynku pracy.
W trakcie realizacji całego projektu obowiązywać będziezasada równości szans i niedyskryminacji,
w tym uwzględniony zostanie dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
W ramach projektu dla uczniów realizowane będą zajęcia rozwijające, dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
Wykaz zajęć jest indywidualny dla każdej szkoły .
Każdy z uczniów może skorzystać z więcej niż z jednych zajęć,
w ramach zajęć prowadzonych przez szkołę, do której uczęszcza.
Projekt przewiduje również objęcie wsparciem psychologicznym rodziców uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych