KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH UCZNIA I JEGO RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworze, Starojaworska 82, 59-400 Jawor.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły, a także w innych prawnie usprawiedliwionych celach związanych z działalnością Placówki, w zakresie niezbędnym
  do realizacji tych celów, m.in.:
  • zapisania dziecka do Szkoły,
  • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczo-opiekuńczej,
 • organizacji konkursów, zawodów i olimpiad,
 • organizacji wycieczek i wyjazdów szkolnych,
 • uczestnictwa w programach i projektach organizowanych lub współorganizowanych przez Szkołę.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 60),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. poz. 35),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.
 • z 2014 r. poz. 1170 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
  z 2017 r., poz. 1646).
 1. Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym
  i podmiotom takim jak:
 • Kuratorium Oświaty,
 • placówki medycyny szkolnej,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, takie jak: kurator sądowy i organy ścigania,
 • podmioty organizujace lub współorganizujące wycieczki i wyjazdy,
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
 • dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów informatycznych.
 1. Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
  do realizacji wyżej wymienionych celów, a następnie będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka, a także prawo ich usunięcia w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana dziecka oraz swoich danych osobowych,
 • wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka lub swoich, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • Pani/Pana dziecka lub Pani/Pan dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się
  z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan również prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana dziecka i Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Podanie tych danych jest:
 • warunkiem ustawowym w przypadku zapisania dziecka do Szkoły i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i działalnosci wychowawczo-opiekuńczej i jest obowiązkowe,
 • warunkiem umownym w przypadku udziału dziecka w konkursach oraz upublicznienia wyników osiągniętych w tych konkursach, zawodach i olimpiadach i jest warunkiem wzięcia
  w nich udziału dziecka,
 • warunkiem umownym w przypadku uczestnictwa dziecka w wycieczkach oraz wyjazdach szkolnych i jest niezbędne do uczestnictwa w nich dziecka,
 • dobrowolne w przypadku upublicznienia wizerunku dziecka.
 1. Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.